Gider Makbuzu

Ana Sayfa

Gider Makbuzu Nedir

Dernek Evrakları

Gider Makbuzu Nedir

Gider Makbuzu Basımı

Gider Makbuzu Örneği

Gider Makbuzu Fiyatları

Basım için gerekli evraklar

Gider Makbuzu

Sürekli Form İletişim Bilgileri

DERNEK HARCAMALARINDA GİDER MAKBUZU KULLANILMASI


Dernekler, harcama işlemlerini belgelendirmek zorunda olup yaptıkları her türlü mal ve hizmet giderlerini Fatura, Perakende Satış Fişi veya Serbest Meslek Makbuzu almak sureti ile masraf kayıtlarına geçirirler.

Dernekler, vergi mükellefi olmayan ve/veya yürürlükteki mevzuat gereği belge verme yükümlülüğü bulunmayan muhataplarından yaptıkları mal ve hizmet alımları için, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında olmayan ödemeleri için ise "Gider Makbuzu" düzenlerler.

GİDER MAKBUZUNUN TANIMI VE ŞEKLİ

5253 Sayılı Dernekler Kanununa dayalı Dernekler Yönetmeliğinin 38. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi; "Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler." Hükümlerine amir olup bu hükümden yola çıkıldığında; Gider Makbuzunun, derneklerce yapılan ve konusu itibariyle Gider Pusulası kapsamında olmayan mal veya hizmet alımları ile karşılıksız olarak yapılan ödemeler için düzenleneceği anlaşılmaktadır.

GİDER MAKBUZUNUN KULLANILACAĞI YERLER

Dernekler karşılıksız olarak yaptıkları mal teslimlerinde "Ayni Yardım Teslim Belgesi" düzenlemek sureti ile dernek envanterinde bulunan ayni varlıkların çıkışını yaparlar. Aynen mal teslimlerinde olduğu gibi dernekler, karşılıksız olarak yaptıkları nakdi teslimleri de belgelemek zorundadırlar. İşte derneklerce yapılan burs ve benzeri nakit yardımlarında, nakit meblağın teslimini belgelemek üzere "Gider Makbuzu" düzenlenmektedir. Bu açıklamadan hareketle dernekler, aşağıda belirtilen harcamalarında Gider Makbuzu düzenlerler.

1- Dernek kasasından nakit olarak yapılan her türlü yardım (burs, muhtaçlara nakit.. vb) giderlerinde,

2- Dernek işleri için yapılan ve süreklilik arz etmeyen Harcırah ve Yolluk ödemelerinde, (Gelir Vergisi Kanunun 24. Maddesine gereğince; verilen gündelik veya harcırahlar devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa (2008 yılı için belirlenen en yüksek gündelik miktarı 35.00 YTL), aradaki fark ücret olarak değerlendirilecek olup, artık tutar vergiye tabidir.)

3- Dernekçe ücret ödenenlere yapılan (doğum ve ölüm vb. yardımlar) nakdi yardım giderlerinde, (bu yardımlar bordro üzerinde belirtilmiş ise ayrıca Gider Makbuzu düzenlenmez)

4- Gündelikçi temizlikçilere yapılan temizlik giderlerinde,

5- Yukarıdaki giderlere benzerlik arz eden ve Gider Pusulası kapsamında olmayan diğer giderlerde,

GİDER MAKBUZUNDAN YAPILMASI GEREKEN TEVKİFATLAR

Derneklerin Gider Makbuzu düzenlemek sureti ile yaptıkları gider işlemleri tevkifata tabi değildir. Gider makbuzu kapsamında yapılan ödemelerden hiçbir kesinti yapılmaz, gidere esas meblağ muhataba aynen ödenir.

GİDER PUSULASI VEYA GİDER MAKBUZU DÜZENLEMEMENİN CEZALARI

5253 Sayılı Dernekler Kanunun 32/d maddesi; "derneğe ait defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere beşyüz Türk Lirası (2008 yılı için 633,00.-YTL) idarî para cezası verilir." Hükmüne amir olup gider kaydına esas belgelerden olan Gider Pusulası ve Gider Makbuzunun düzenlenmemesi bu kapsamda değerlendirilecektir.

Diğer taraftan Vergi Usul Kanunu 353/1. maddesi "verilmesi ve alınması icab eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 149,00.-YTL'den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir." Hükmüne amir olup Derneklerin; Gider Pusulası düzenlemeleri gereken durumlarda, gider pusulası düzenlememeleri, eksik veya hatalı düzenlemeleri durumunda kanunun amir hükmünde belirtilen cezai müeyyidelerle muhatap olacaklardır.
Gider Pusulası - Dernek Gider Makbuzu

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No:1661 Şişli - İstanbul Tel: 0212 210 63 49 e-mail
www.reklamajansi.org
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Öğrenme Güçlüğü Zihinsel Engelliler Perpa
Toptan Elektrik Malzemeleri Koli Bandı Baskılı Poşet Ofis Temizliği
Kesintisiz Güç Kaynağı Elektrik Malzemeleri Perpa Kiralık Dükkan Perpa Satılık Dükkan